Protože výroba domovní listovní schránky v domácí dílně není nikterak náročná, přesto bychom mohli drobným, možná i školou povinným kutilům, vyjít vstříc informacemi o obsahu české technické normy, která některé technologické požadavky na zhotovení takové schránky upravuje. Jedná se o ČSN 74 7640 Domovní listovní schránky. Připomeňme si, že technické normy jsou v současném pojetí technické normalizace nezávazné, pokud ovšem jejich dodržení nestanovují právní předpisy.

Není podstatné, zda schránky jsou vyráběny kovové, dřevěné, případně s kombinovaným užitím materiálů, podstatné je, aby se běžné zásilky do schránky vešly, bez nebezpečí odcizení ve schránce na svého adresáta počkaly a dočkaly se převzetí nepoškozené. Z těchto důvodů se doporučuje zachovat rozměry úložného prostoru tak, aby umožnily pojmutí nepřeložených zásilek do rozměru 250 mm x 353 mm (formát B4), o výšce vrstvy zásilek nejméně 40 mm.

Dvířka schránek by měla být z neprůsvitného a neprůhledného materiálu. Jejich provedení nesmí umožnit zjištění přítomnosti uložených zásilek. Otevřením dvířek se musí vytvořit takové plocha, aby bylo možno snadno vyjmout (bez ohýbání) zásilky největších povolených rozměrů pro daný typ schránky.

Všechny schránky by měly být uzamykatelné. Zámky u schránek ve skupině musí být rozdílné, aby se snížila pravděpodobnost otevření sousedních schránek neoprávněnou osobou. Otvor pro vhoz by měl mít tyto rozměry: délka nejméně 260 mm, výška nejméně 25 mm, nejvíce 30 mm. Doporučuje se, aby schránky měly vhazovací otvor opatřený bezpečnostní záklopkou. Při nadzdvižení by neměla klást odpor proti vložení zásilky a sama se vrátit do zavřené polohy. Za dostatečné zajištění proti neoprávněnému vyjmutí zásilky je považována již obyčejná odpružená pohyblivá klapka, ovšem nainstalovaná přes celou šířku vhozu.

Každá schránka má být označena jmenovkou adresáta o rozměrech nejméně 65 mm x 25 mm. Jmenovka se umísťuje vždy na přední stěnu schránky a měla by být odolná proti mechanickému poškození, případně povětrnostním vlivům a nežádoucímu vyjmutí a odtržení jmenovky. O čem norma nemluví, je skutečnost, že v současné době je z bezpečnostních důvodů lépe, když majitel schránky „zapomene“ na své případné akademické tituly a další hodnosti. Neprovokují tolik procházející chodce nenechavce, kteří by mohli za vyšším společenským postavením tušit větší příjmy a uložený majetek.

Při umisťování schránek je nutno dbát požadavku snadné dosažitelnosti. Schránky by měly být umístěny co nejblíže veřejné komunikaci, na hranici pozemku přiléhajícího k objektu, nebo u vstupu do objektu tak, aby byly pro doručovatele dobře přístupné. Umístění schránek, zejména jsou-li ve skupinách, je třeba volit tak, aby nebyla narušena celková architektura objektu. Nejběžnější jsou způsoby osazení schránek: závěsné (na stěnu, na dveře, na zvláštní stojan), zápustné: (do stěny objektu, do vstupních portálů budov, do stojanů apod.)


Foto: Allami