Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » První výzvy Programu Doprava 2021–2027 jsou vyhlášeny

První výzvy Programu Doprava 2021–2027 jsou vyhlášeny

Ve středu 5. října byly vyhlášeny první čtyři průběžné nesoutěžní výzvy Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které spadají do Priority 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita (výzva č. 1–3) a Priority 2 – Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T (výzva č. 4). Tyto výzvy jsou otevřeny pro Správu železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), a to až do 30. 6. 2029. Příjem žádostí bude zahájen 10. října. Současně se zveřejněním prvních výzev byly oficiálně spuštěny i nové webové stránky OPD3.

Souhrnný příspěvek EU v rámci prvních čtyř výzev je cca 85 mld. Kč (57,9 mld. Kč pro ŘSD a 27,1 mld. Kč pro SŽ). Hlavní podporované aktivity:


  • Modernizace a rekonstrukce železniční infrastruktury na hlavní i globální síti TEN-T a zavádění nových technologií pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti, včetně ERTMS.
  • Intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T, a to zejména do udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě osídlených oblastech a navazující na TEN-T sítě. Aktivity zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí navazující až k síti TEN-T, tzn. budou podpořeny i modernizace stanic a zastávek směřující ke zvyšování komfortu a zlepšení služeb, včetně zvýšení bezpečnosti, tj. zavádění ERTMS.
  • Projekty zaměřené zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je součástí TEN-T a dále také na zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů. Výstavba zohlední opatření zaměřená na zmírnění negativních dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví a na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
  • Výstavba a modernizace dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T. Sem spadají aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy, a to zejména prostřednictvím výstavby obchvatů, jež přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v centru měst a obcí, a tím snižují vliv negativního dopadu tranzitní dopravy na zdraví obyvatel v obytné zástavbě.

V Programu Doprava 2021–2027 budou v průběhu října a listopadu tohoto roku vyhlašovány také další výzvy. Podrobné informace naleznete v sekci Harmonogram výzev OPD.

Přehled aktuálně vyhlášených výzev, včetně podrobné dokumentace, je zveřejněn na webu OPD3 v sekci Výzvy

O Programu Doprava 2021–2027
Program Doprava 2021–2027 (OPD3) navazuje na Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2) a jeho cílem je přispět k zvýšení konkurenceschopnosti České republiky prostřednictvím zlepšení dopravní dostupnosti. Na splnění tohoto cíle bylo Evropskou unií v programovém období 2021–2027 vyčleněno pro ČR 4,9 mld. EUR, což činí z OPD3 největší český operační program.

Věcné zaměření OPD3 se soustřeďuje zejména na podporu intervencí v oblasti dopravní infrastruktury v majetku státu – projekty Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic ČR –, které budou doplněné intervencemi zaměřenými na dobíječky/plničky alternativních paliv, inteligentní dopravní systémy (ve městech i na hlavních silničních tazích mimo města), interoperabilitu v železniční dopravě či na tramvajové a trolejbusové tratě. Projekty měst jsou začleněny do širšího strategického rámce, tzv. ITI (integrované teritoriální investice), což přináší lepší koordinaci i s projekty podporovanými z jiných operačních programů.

OPD3 je členěn do třech věcných priorit (doplněných o čtvrtou prioritu zaměřenou na technickou pomoc). První priorita obsahuje zejména intervence na železnici a na silniční síti TEN-T doplněné intervencemi v oblasti interoperability či inteligentních dopravních systémů (ITS). Druhá priorita poté cílí na silniční projekty mimo síť TEN-T a třetí priorita na projekty v oblasti městské dopravy (tramvajové a trolejbusové tratě) a infrastruktury alternativních paliv.

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,945 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Mapa projektů