Akce OPD
Dokumenty
Projekty OPD
Výzvy OPD
Operační program Doprava » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Jaké jsou přínosy OPD pro Českou republiku?
OPD představuje dlouhodobě hlavní finanční a technický dokument pro naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v České republice – těmi jsou především dokončení páteřní infrastruktury a napojení regionů na síť TEN-T, zlepšení po stránce kvality a funkčnosti, odstranění přetrvávajících úzkých míst v klíčové infrastruktuře a podporu udržitelné mobility s důrazem na města.

Kdo má OP Doprava na starosti?
Řídicím orgánem OP Doprava je Ministerstvo dopravy. Roli Řídicího orgánu v rámci ministerstva vykonává Odbor fondů EU. Zprostředkující subjekt OP Doprava je Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak je OP Doprava financován?
OP Doprava je financován z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Kolik činí celková alokace OP Doprava pro současné programové období 2021–2027?
Celková alokace OP Doprava (dále OPD) je pro současné programové období 2021-2027 cca 4,9 mld. EUR.

Operační program Doprava 2021–2027 má tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena pro Technickou pomoc:

Priorita 1Evropská, celostátní a regionální mobilita v silniční a železniční dopravě
Priorita 2Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
Priorita 3Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
Priorita 4Technická pomoc


Kdo může v OP Doprava žádat o podporu?
Příjemci podpory budou vlastníci/správci dotčené infrastruktury, případně další relevantní subjekty. Podrobné vymezení příjemců je uvedeno v programovém dokumentu OPD zveřejněném ZDE

Kolik projektů a jakého druhu bylo v minulosti z OPD podpořeno? Jak byly čerpány prostředky z programu?
Například z Operačního programu Doprava 2007–2013 bylo doposud podpořeno 417 projektů. Pro jejich úplný seznam i podrobnosti navštivte sekci Projekty na webových stránkách Operačního programu Doprava 2007-2013.

Poskytuje Ministerstvo dopravy žadatelům z OPD klientský servis v podobě školení, webových stránek atd.?
Ve vztahu k hlavním příjemcům infrastrukturálních projektů je poskytován průběžný konzultační servis na bázi pravidelných pracovních schůzek a jednání a není tedy nutné pořádat speciální školení. V případě ostatních výzev budou školení realizovaná dle aktuálních potřeb v závislosti na identifikované poptávce ze strany potenciálních žadatelů. Jako základní informační zdroj pro žadatele a příjemce však vždy budou sloužit webové stránky Programu Doprava 2021-2027.      

Celková alokace 4,9 mld. EUR,
Fond: EFRR, Fond soudržnosti.

Aktuální kurz eura: 24,710 Kč

Aktuální informace

Nové výzvy na podporu výstavby dobíjecích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 28. března výzvy č. 15 a č. 23 na podporu výstavby dobíjecích stanic. 

Aktualizace výzvy č. 13

ŘO OPD3 aktualizoval dne 22. 3. výzvu č. 13, a to soubor Přehled úseků komunikací využitelných pro umístění stanic v rámci podprogramu 1a1. Oprava se týká kilometráže u řádku ke komunikaci D6.

Nová výzva na podporu výstavby ostatních vodíkových plnicích stanic

ŘO OPD3 vyhlásil 21. března výzvu č. 25 na výstavbu ostatních vodíkových plnicích stanic.

ŘO OPD3 zveřejnil 21. března aktualizaci harmonogramu výzev

Harmonogram výzev OPD3 na rok 2024 platný k 12. 3. 2024.

Nová výzva na podporu dobíjecích stanic pro nákladní vozidla

ŘO OPD3 vyhlásil 29. února výzvu č. 14 na podporu infrastruktury na dobíjecí stanice pro nákladní vozidla.

Mapa projektů

Aktuální nabídka zaměstnání

V tuto chvíli není žádná aktuální nabídka zaměstnání.