O těchto okolnostech pojednává energetický zákon, obsahuje nejen dodávky elektřiny, ale zahrnuje všechna energetická odvětví, elektro, plynárenství a teplárenství. Podnikání v energetických odvětvích je možné jen na základě autorizace udělené ministerstvem průmyslu a obchodu.


Přesto si spousta lidí myslí, že na elektrickou přípojku mají nárok jaksi automaticky. Není tomu tak. Přípojka elektrického proudu bude zřízena až po splnění zákonných podmínek. Povinnost dodavatele zajistit odběr elektřiny je pouze při splnění těchto hlavních podmínek: způsobilosti místa, způsobu a termínu připojení, navíc - a to zejména - po vyjádření souhlasu vlastníka nemovitosti. Dalším předpokladem je zřízení elektrické přípojky a uvedení odběrného elektrického zařízení do souladu s technickými normami a právními předpisy, zejména těmi, které se týkají bezpečnosti práce. To jsou podmínky v případě, že objekt je vzdálen od rozvodného zařízení.


Místem připojení se rozumí takové místo v rozvodné soustavě, kde připojení nezpůsobí technické problémy a bude zaručovat odběrateli dodávku elektřiny v požadovaném výkonu. Na rozdíl od dřívějšího chápání elektrické přípojky neslouží nyní elektrická (ale ani plynová nebo teplovodní) přípojka pro objekt, ale pouze pro jednoho odběratele. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení a nadále je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života či majetku osob. Pokud nemá majitel přípojky vlastní kvalifikované pracovníky pro tyto úkony, může požádat dodavatele elektřiny, který má následně povinnost elektrickou přípojku za úplatu provozovat a udržovat.


Nové elektrické zařízení je možné uvést do provozu jen tehdy, byl-li jeho stav z hlediska bezpečnosti ověřen revizí podle ČSN 33 1500. Výchozí revize prováděné na novém nebo rekonstruovaném zařízení svým způsobem představují výstupní kontrolu prováděnou ve výrobních zařízeních na výrobcích a zpráva o výchozí revizi je jakousi obdobou záručního listu.


Elektřina je dodávána na základě písemné smlouvy, ve které musí být uvedeny: výkon, množství a časový průběh odběru (u maloodběratelů do velikosti hodnoty hlavního jističe), cena a způsob platby, způsob a umístění měřiče odebrané elektřiny. Odběr elektřiny bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou je neoprávněný. Za takový se počítá i odběr úmyslně poškozeným měřicím zařízením (například porušené plomby) a lze jej charakterizovat jako zcizení zboží dodavatele. V takovém případě je dodavatel ze zákona oprávněn dodávku elektřiny omezit, případně úplně přerušit.